ข่าวประชาสัมพันธ์หลัก

ผบ.มทบ.43 ได้พบปะทหารกองประจำการ

เมื่อ 22 พ.ค. 63, 1100 ผบ.มทบ.43 ได้พบปะทหารกองประจำการ หน่วย บก.มทบ.43 และ ร้อย.มทบ.43 ณ โรงเลี้ยง มทบ.43 เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจกับทหารกองประจำการ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) พร้อมถึงได้เน้นย้ำถึงแนวทาง/มาตรการปัองกันการแพร่ระบาดของโรคฯ รวมถึงการปรับวิถีการดำรงค์ชีวิตให้สอดคลัองกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในสังคมต่อไป

แสดงข่าวอื่นๆ
Close