ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

17 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมคลัง สป.5 ของ ม.พัน.16 พล.ร.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แสดงข่าวอื่นๆ
Close