เผยแพร่แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 18 พ.ย.62 เรื่องจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลุกสร้าง และการที่ดิน ของ มทบ.43

ร่างขอบเขตงาน TOR

แสดงข่าวอื่นๆ
Close