นานาสาระ

ประเพณี วัฒนธรรม ภาคใต้ (ชิงเปรต)


ความเป็นมา

ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ ของประเทศไทย โดยเฉพาะ ชาวนครศรีธรรมราช ที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อ ซึ่งมาจากทางศาสนาพราหมณ์ โดยมีการผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเข้ามาในภายหลัง โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับ ซึ่งได้รับการปล่อยตัวมาจากนรก ที่ตนต้องจองจำอยู่ เนื่องจากผลกรรมที่ตนได้เคยทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยจะเริ่มปล่อยตัวจากนรกในทุกวันแรม 1 ค่ำเดือน 10เพื่อมายังโลกมนุษย์ โดยมีจุดประสงค์ในการมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้อง ที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ หลังจากนั้นก็จะกลับไปยังนรก ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10

ช่วงระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรม ของประเพณีสารทเดือนสิบ จะมีขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ ถึงแรม 15 ค่ำเดือนสิบของทุกปี แต่สำหรับวันที่ชาวใต้มักจะนิยมทำบุญกันมากคือ วันแรม 13-15 ค่ำ ประเพณีวันสารทเดือนสิบโดยในส่วนใหญ่แล้ว จะตรงกับเดือนกันยายน

ความเป็นมาของงานเทศกาลเดือนสิบ เมืองนครศรีธรรมราช

“งานเทศกาลเดือนสิบ” จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2466 ที่สนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาเงินสร้างสโมสรข้าราชการซึ่งชำรุดมากแล้ว โดยในช่วงนั้น พระภัทรนาวิก จำรูญ (เอื้อน ภัทรนาวิก) ซึ่งเป็นนายกศรีธรรมราชสโมสร และพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ร่วมกันจัดงานประจำปีขึ้น พร้อมทั้งมีการออกร้าน และมหรสพต่างๆ โดยมีระยะเวลาในการจัดงาน 3 วัน 3 คืน จนกระทั่ง ถึงปี พ.ศ. 2535 ทางจังหวัดได้ย้ายสถานที่จัดงาน จากสนามหน้าเมืิอง ไปยังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ่งมีบริเวณกว้าง และได้มีการจัดตกแต่งสถานที่ ไว้อย่างสวยงาม

การจัดเทศการงานเดือนสิบ ถือเป็นความพยายามของมนุษย์ ที่มุ่งทดแทน พระคุณบรรพบุรุษ แม้ว่าจะล่วงลับไปแล้วก็ตาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวไทยทุกคน ควรต้องยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งปลูกฝังให้อนุชนรุ่นหลัง ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อๆไป อย่างน้อย หากมนุษย์ระลึกถึงเรื่องเปรต ก็จะสำนึกถึง บาปบุญคุณโทษ รวมทั้งการแสดงออก ซึ่งความกตัญญูกตเวที ที่เป็นหัวใจสำคัญ ในการอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างสงบสุข ตลอดไป

ความเชื่อของพุทธศาสนิกชน ชาวนครศรีธรรมราช เชื่อว่าบรรพบุรุษ อันได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย และ ญาติพี่น้อง ที่ล่วงลับไปแล้ว หากทำความดีไว้ เมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ จะได้ไปเกิดในสรวงสวรรค์ แต่หากทำความชั่ว จะตกนรก กลายเป็นเปรต ต้องทนทุกข์ทรมานในอเวจี ต้องอาศัยผลบุญ ที่ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลให้ในแต่ละปี มายังชีพ ดังนั้น ในวันแรม 1 ค่ำเดือนสิบ คนบาปทั้งหลาย ที่เรียกว่า เปรต จึงถูกปล่อยตัว กลับมายังโลกมนุษย์ เพื่อมาขอส่วนบุญ จากลูกหลาน ญาติพี่น้อง และจะกลับไปนรกดังเดิม ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ในวันแรม 15 ค่ำเดือนสิบ โอกาสนี้เองลูกหลาน และผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ จึงนำอาหารไปทำบุญที่วัด เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที

วันสารท เป็นวันที่ถือเป็นคติ และเชื่อสืบกันมาว่า ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว จะมีโอกาส ได้กลับมารับส่วนบุญ จากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้น จึงมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ไปให้ญาติในวันนี้ และเชื่อว่า หากทำบุญในวันนี้ไปให้ญาติแล้ว ญาติจะได้รับส่วนบุญได้เต็มที่ และมีโอกาสหมดหนี้กรรม และได้ไปเกิดหรือมีความสุข

อีกประการหนึ่ง สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ทำนาเป็นอาชีพหลัก ในช่วงเดือนสิบนี้ ได้ปักดำข้าวกล้าลงในนาหมดแล้ว กำลังงอกงาม และรอเก็บเกี่ยวเมื่อสุก จึงมีเวลาว่างพอที่จะทำบุญ เพื่อเลี้ยงตอบแทน และขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือแม่พระโพสพ หรือ ผีไร่ ผีนา ที่ช่วยรักษาข้าวกล้าในนาให้เจริญงอกงามดี และออกรวงจนสุกให้เก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมาก

ความสำคัญของประเพณีสารทเดือนสิบ ของชาวนครศรีธรรมราช

การทำบุญสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีที่ชาวเมืองนครศรีธรรมราช ได้ถือปฏิบัติด้วยศรัทธาแต่ดึกดำบรรพ์ โดยถือเป็นคติว่า ปลายเดือนสิบของแต่ละปี เป็นระยะที่พืชพันธุ์ธัญญาหารในท้องถิ่นออกผล เป็นช่วงที่ชาวเมืองซึ่งส่วนใหญ่ ยังชีพด้วยการเกษตร ชื่นชมยินดีในพืชของตน ประกอบด้วยเชื่อกันว่า ในระยะเดียวกันนี้เปรตที่มีชื่อว่า “ปรทัตตูปชีวีเปรต” จะถูกปล่อยใหัขึ้นมาจากนรก เพื่อมาร้องขอส่วนบุญต่อลูกหลาน ญาติพี่น้อง เหตุนี้ ณ โลกมนุษย์ จึงได้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ไปไห้ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย พี่น้อง ลูกหลาน ที่ล่วงลับไป โดยการจัดอาหารคาวหวาน วางไว้ที่บริเวณวัด เรียกว่า “ตั้งเปรต”ตามพิธีไสยเวทอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้พัฒนามาเป็น “การชิงเปรต” ในเวลาต่อมา

ความมุ่งหมายของประเพณีสารทเดือนสิบ

ประเพณีสารทเดือนสิบ มีความมุ่งหมายสำคัญอยู่ที่ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ กับ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติพี่น้อง ผู้ล่วงลับไปแล้ว แต่ด้วยเหตุที่วิถีชีวิตของชาวนครศรีธรรมราช เป็นวิถีชีวิตแห่งพระพุทธศาสนา ในสังคมเกษตรกรรม จึงมีความมุ่งหมายอื่นร่วมอยู่ด้วย

1) เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับ พ่อ แม่ ปู่า ตา ยาย ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นผู้ล่วงลับไปแล้ว

2) เป็นการทำบุญ ด้วยการเอาผลผลิตทางการเกษตร แปรรูปเป็นอาหารถวายพระสงฆ์ รวมถึง การจัดหฺมรับ ถวายพระ ในลักษณะของ “สลากภัต” นอกจากนี้ ยังถวายพระ ในรูปของผลผลิตที่ยังไม่แปรสภาพ เพื่อเป็นเสบียงแก่พระสงฆ์ ในช่วงเข้าพรรษาในฤดูฝน ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง ครอบครัว และเพื่อผลในการประกอบอาชีต่อไป

3) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสนุกสนานรื่นเริงประจำปี เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกประเพณี ของชาวนคร แต่ประเพณีนี้มีชื่อเสียงมากที่สุด ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกๆ ปี เรียกว่า “งานเดือนสิบ” ซึ่งงานเดือนสิบนี้ ได้จัดควบคู่กับประเพณีสารทเดือนสิบ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2466 จนถึงปัจจุบัน

กิจกรรม

การทำบุญวันสารทเดือนสิบ หรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า วันชิงเปรตนั้น ในเดือนสิบ )กันยายน) มีการทำบุญที่วัด 2 ครั้ง

ครั้งแรก วันแรม 1 ค่ำ เดือนสิบเรียกว่า วันรับเปรต

ครั้งที่สอง วันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบเรียกว่า วันส่งเปรต

การทำบุญทั้งสองครั้ง เป็นการทำบุญที่แสดงถึง ความกตัญญูต่อบุพการีผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยอุทิศส่วนกุศล ไปให้วิญญาณของบรรพบุรุษที่ตกอยู่ในเปรตภูมิ เป็นคติของศาสนาพราหมณ์ ที่ผสมในประเพณีของพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชน นิยมไปทำบุญ ณ วัดที่เป็นภูมิลำเนาของตน เพื่อร่วมพิธีตั้งเปรต และชิงเปรตอาจสับเปลี่ยนกันไปทำบุญ ณ ภูมิลำเนาของฝ่ายบิดาครั้งหนึ่ง ฝ่ายมารดาครั้งหนึ่ง จึงทำให้ผู้ที่ไปประกอบ อาชีพจากถิ่นห่างไกลจากบ้านเกิด ได้มีโอกาสได้กลับมาพบปะสังสรรค์ และรู้จักวงศาคณาญาติเพิ่มขึ้น

ประเพณีปฏิบัติ

ก่อนวันงาน ชาวบ้านจะทำขนมที่เรียกว่า กระยาสารท และขนมอื่นๆ แล้วแต่ความนิยมของแต่ละท้องถิ่น ในวันงานชาวบ้านจัดแจงนำข้าวปลาอาหารและข้าวกระยาสารทไปทำบุญตักบาตรที่วัดประจำหมู่บ้าน ทายก ทายิกาไปถือศีล เข้าวัด ฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีล นำข้าวกระยาสารท หรือขนมอื่น ไปฝากซึ่งกันและกัน ยังบ้านใกล้เรือนเคียง หรือหมู่ญาติมิตรที่อยู่บ้านไกล หรือถามข่าวคราวเยี่ยมเยือนกัน บางท้องถิ่นทำขนม สำหรับบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม่พระโพสพ ผีนา ผีไร่ด้วย เมื่อถวายพระสงฆ์เสร็จแล้ว ก็นำไปบูชาตามไร่นา โดยวางตามกิ่งไม้ต้นไม้ หรือที่จัดไว้เพื่อการนั้นโดยเฉพาะ

ระยะเวลา

ระยะเวลาของการประกอบพิธีประเพณีสารทเดือนสิบ มีขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เืดือนสิบ แต่วันที่ชาวนครนิยมทำบุญคือ วันแรม 13-15 ค่ำ

แสดงข่าวอื่นๆ

144 thoughts on “ประเพณี วัฒนธรรม ภาคใต้ (ชิงเปรต)”

 1. Hey are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

  1. Знаете ли вы?
   Канадский солдат в одиночку освободил от немцев нидерландский город.
   Перечень имён может быть самостоятельным поэтическим жанром.
   Первый в мире короткоствольный револьвер (англ.)русск. с откидным барабаном стал символом кинонуара.
   Американская энциклопедия включила в себя десятки статей о вымышленных людях, якобы связанных с Латинской Америкой.
   Художник-карикатурист известен пародией на мунковский «Крик».

   arbeca

 2. I was extremely pleased to find this site. I need to to thank you for your
  time for this wonderful read!! I definitely enjoyed every little
  bit of it and I have you book-marked to check out new things in your site.

  1. Знаете ли вы?
   Сооснователь и глава Социал-демократической партии Великобритании стал бароном.
   Планета — глазное яблоко может быть пригодна для жизни в одних районах и непригодна в других.
   Английский крейсер ценой четырёх попаданий защитил конвой от немецкого рейдера.
   Американская энциклопедия включила в себя десятки статей о вымышленных людях, якобы связанных с Латинской Америкой.
   Фиктивно отменить рабство в Камбодже её короля заставили французские колонизаторы.

   arbeca

 3. Pingback: Google
 4. Pingback: Google
 5. Pingback: الغدر
 6. Pingback: خيال
 7. Pingback: حزن و الم
 8. Pingback: Amsterdam escorts
 9. Pingback: 5euros
 10. Pingback: Kratom near me
 11. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I
  in finding It really helpful & it helped me out much.
  I hope to provide one thing again and aid others such as you helped me.

 12. Greetings from Colorado! I’m bored to death at work so
  I decided to browse your site on my iphone during lunch break.
  I enjoy the info you present here and can’t wait to take
  a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog
  loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI,
  just 3G .. Anyhow, very good site!

 13. Simply want to say your article is as surprising.
  The clearness in your post is simply excellent and i could assume you are an expert on this subject.
  Well with your permission let me to grab your
  RSS feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please keep up the rewarding
  work.

 14. This design is incredible! You most certainly know
  how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.
  I really loved what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool!

 15. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
  any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you
  would have some experience with something like this. Please let me know if you
  run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.
  adreamoftrains content hosting

 16. Pingback: RoyalCBD.com
 17. Pingback: RoyalCBD
 18. Pingback: RoyalCBD
 19. Pingback: Royal CBD
 20. Pingback: RoyalCBD.com
 21. Pingback: cbd wyoming
 22. Pingback: west virginia cbd
 23. Pingback: virginia cbd
 24. Pingback: Royal CBD
 25. Pingback: RoyalCBD
 26. Pingback: tennessee cbd
 27. Pingback: texas
 28. Pingback: RoyalCBD.com
 29. Pingback: RoyalCBD.com
 30. Pingback: RoyalCBD
 31. Pingback: cbd oil new mexico
 32. Pingback: cbd new jersey
 33. Pingback: Royal CBD
 34. Pingback: mississippi cbd
 35. Pingback: cbd oil missouri
 36. Pingback: RoyalCBD
 37. Pingback: cbd oil maine
 38. Pingback: kentucky
 39. Pingback: iowa
 40. Pingback: cbd illinois
 41. Pingback: RoyalCBD.com
 42. Pingback: cbd oil delaware
 43. Pingback: Royal CBD
 44. Pingback: cbd arizona
 45. Pingback: cbd alabama
 46. Pingback: alaska cbd
 47. Pingback: Royal CBD
 48. Pingback: Royal CBD
 49. Pingback: RoyalCBD.com
 50. Pingback: cbd oil timeline
 51. Pingback: Royal CBD
 52. Pingback: RoyalCBD.com
 53. Pingback: Royal CBD
 54. Pingback: RoyalCBD
 55. Pingback: RoyalCBD
 56. Pingback: RoyalCBD.com
 57. Pingback: Royal CBD
 58. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you
  so much, However I am experiencing difficulties with your RSS.
  I don’t know the reason why I am unable to subscribe to it.
  Is there anybody having the same RSS issues?

  Anybody who knows the answer can you kindly respond?
  Thanks!!

 59. Pingback: RoyalCBD
 60. Pingback: best CBD pills
 61. Pingback: er sucht ihn kiel
 62. whoah this weblog is excellent i love reading your articles.
  Keep up the great work! You already know, lots of people
  are hunting round for this information, you could aid them greatly.

 63. I was very pleased to uncover this page. I want to to
  thank you for ones time just for this wonderful read!!

  I definitely appreciated every little bit of it and I have
  you book-marked to check out new things in your web site.
  cheap flights 2CSYEon

 64. You can certainly see your expertise in the work you write.

  The sector hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe.
  At all times go after your heart. cheap flights
  2CSYEon

 65. What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve
  found It absolutely helpful and it has aided me out loads.

  I am hoping to give a contribution & help other customers like its
  helped me. Good job.

 66. Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my
  comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that
  over again. Anyhow, just wanted to say fantastic blog! 3gqLYTc cheap flights

 67. Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple adjustements would
  really make my blog shine. Please let me know where you got your theme.
  Bless you cheap flights y2yxvvfw

 68. Greetings! I know this is somewhat off topic but I was
  wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my
  comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?
  Thanks a lot!

 69. Pingback: Online Impacts
 70. Definitely consider that that you said. Your favorite
  reason appeared to be on the net the simplest factor to take into account of.
  I say to you, I certainly get irked whilst other people think about issues that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the highest as smartly as
  defined out the whole thing with no need side-effects ,
  folks can take a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

 71. Pingback: Pc reparatur
 72. Just wish to say your article is as astounding. The clarity
  to your put up is just great and i could assume you are knowledgeable on this subject.
  Fine together with your permission let me to take hold of your RSS feed
  to keep updated with imminent post. Thank you 1,000,000 and
  please keep up the enjoyable work.

 73. Pingback: Dank Vapes
 74. Pingback: sex positivity
 75. That is really attention-grabbing, You are an overly professional
  blogger. I have joined your feed and sit up for seeking extra of your excellent post.
  Additionally, I’ve shared your web site in my social networks

 76. Pingback: bitsler
 77. Pingback: stake
 78. Pingback: Tenders
 79. Pingback: VAPE PEN
 80. Pingback: realistic dildos
 81. Pingback: find builders
 82. Pingback: dinh cu canada
 83. Pingback: hat macca lam dong
 84. He was diagnosed with cervical lymphadenitis and sent home
  with oral clindamycin, but he had persistent emesis, worsening neck swelling,
  and fevers. generic viagra
  He was diagnosed with cervical lymphadenitis and sent home with
  oral clindamycin, but he had persistent emesis, worsening
  neck swelling, and fevers.

 85. Pingback: blogcaodep.com
 86. Pingback: computers
 87. Pingback: witgoed reparatie
 88. Pingback: vape shops near me
 89. Pingback: Damiana
 90. Pingback: Gerüstbau
 91. Pingback: amazon
 92. Pingback: toz klor
 93. Pingback: tablet klor
 94. Pingback: capath.vn
 95. Pingback: sweetiehouse.vn
 96. Pingback: Gun Shops Near Me
 97. Pingback: Buy Heroin Online
 98. Pingback: Buy weed online
 99. Pingback: Magic Mush Rooms
 100. Pingback: thc vape juice
 101. Pingback: karın germe
 102. Pingback: Naturkosmetik
 103. Pingback: buy instagram like
 104. Pingback: Tenuate retard
 105. Pingback: thc vape juice
 106. Pingback: o-dsmt
 107. Pingback: Change DMT
 108. Pingback: K2 spray for sale
 109. Pingback: THC Vape Oil
 110. Pingback: canadapharmacy.com
 111. Pingback: film
 112. Pingback: film
 113. Pingback: Custom Cotton bags
 114. Pingback: Victorian jewelry
 115. Pingback: learn more
 116. Pingback: pubg hileleri
 117. Pingback: bitcoin canada
 118. Pingback: ed meds
 119. Pingback: savannah cat
 120. Pingback: toucan for sale
 121. Pingback: indian ringneck
 122. Pingback: deniz ışın
 123. Pingback: canada vs usa
 124. Pingback: 우리카지노
 125. Pingback: 샌즈카지노
 126. Pingback: 퍼스트카지노
 127. Pingback: 메리트카지노
 128. Pingback: 코인카지노
 129. Pingback: sme loan
 130. Pingback: ssd solution
 131. Pingback: Lisa Ann Porn
 132. Pingback: Sibil Çetinkaya
 133. Pingback: Mink Eyelashes Set
 134. Pingback: Makeup Brushes Set
 135. Pingback: UV LED Nail Gel
 136. positive quotes new day community first credit union app , positive quotes when life is hard. community america address, community college league of california positive adjectives from n with meaning?
  followers extended ps4 http://bit.ly/2KLBLGW# , followers synonym community synonyms urban dictionary? community action of southern indiana community action upper sandusky ohio, community issues synonym community first credit union edgewood avenue.
  community action council benicia, colleges and community colleges near me community action wilmington ohio positive adjectives letter n.

 137. I’m extremely pleased to discover this website. I wanted to thank you for ones time just for this fantastic read!! I absolutely enjoyed every part of it and i also have you bookmarked to see new stuff in your site.

 138. Pingback: nytimes
 139. Hello there! I simply wish to offer you a big thumbs up for the great info you’ve got here on this post.
  I will be coming back to your site for more soon.

 140. I’m really enjoying the theme/design of your weblog.
  Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
  A number of my blog visitors have complained about my website not working correctly in Explorer but
  looks great in Safari. Do you have any ideas to help fix this
  issue?

 141. Pingback: cphpost
 142. Hi every one, here every person is sharing these kinds of knowledge, thus it’s nice to read
  this web site, and I used to go to see this blog daily.

 143. always i used to read smaller content that as well clear their motive, and that is also happening
  with this post which I am reading here.

 144. Pingback: postimees
 145. Pingback: lemonde
 146. Pingback: gay hub
 147. Pingback: helsinkitimes
 148. Pingback: anal suppository
 149. Pingback: icelandreview
 150. Heya i’m for the primary time here. I found
  this board and I find It truly useful & it helped me out much.

  I’m hoping to offer one thing again and help others such
  as you helped me.

 151. Pingback: thesouthafrican
 152. Howdy! This post couldn’t be written any better! Going through
  this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this.
  I most certainly will send this article to him. Pretty sure he’ll have a
  great read. Many thanks for sharing!

 153. Pingback: mature porn
 154. Thanks for any other great article. The place else could
  anyone get that kind of information in such an ideal manner of writing?
  I have a presentation subsequent week, and I’m at the
  look for such info.

 155. Pingback: Japanese Porn
 156. Pingback: TransHub
 157. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too magnificent.
  I really like what you’ve acquired here, certainly like
  what you’re stating and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still care for to
  keep it sensible. I cant wait to read much more
  from you. This is actually a tremendous website.

 158. Pingback: plumber langley
 159. Howdy! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
  There’s a lot of people that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Many thanks

 160. Link exchange is nothing else except it is just placing the other person’s web
  site link on your page at suitable place and other person will also
  do similar in support of you.

 161. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?

  I mean, what you say is fundamental and all.
  However imagine if you added some great photos or videos to give
  your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips,
  this site could definitely be one of the best in its field.

  Fantastic blog!

 162. Pingback: Mining
 163. Pingback: Mining
 164. Pingback: Twink
 165. Pingback: 샌즈카지노
 166. Pingback: 우리카지노
 167. Pingback: 퍼스트카지노
 168. Pingback: 메리트카지노
 169. Pingback: 코인카지노
 170. Pingback: Dank Vapes
 171. I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one today.

  Feel free to visit my web-site :: Bonsai

 172. Thanks for your strategies. One thing really noticed is that often banks plus financial institutions know the dimensions and spending patterns of consumers plus understand that plenty of people max outside their cards around the trips. They correctly take advantage of this real fact and then start flooding a person’s inbox plus snail-mail box by using hundreds of no interest APR credit cards offers shortly when the holiday season closes. Knowing that when you are like 98% in the American general public, you’ll get at the one opportunity to consolidate financial debt and switch balances towards 0 rate credit cards. poonmpp https://headachemedi.com – new cluster headache drug

 173. Pingback: AnaGlobal
 174. Thanks for your suggestions. One thing I’ve noticed is the fact that banks as well as financial institutions really know the spending routines of consumers as well as understand that many people max out their credit cards around the vacations. They sensibly take advantage of this particular fact and start flooding your own inbox as well as snail-mail box along with hundreds of 0 APR credit card offers right after the holiday season ends. Knowing that if you’re like 98% of the American public, you’ll leap at the chance to consolidate credit debt and transfer balances to 0 annual percentage rates credit cards. cccccei https://thyroidmedi.com – thyroid drugs over the counter

 175. Pingback: best cbd oil
 176. Pingback: voyage en cargo
 177. Pingback: cbd near me
 178. Pingback: cbd oil
 179. Pingback: cbd oil for dogs
 180. Pingback: best cbd gummies
 181. Thanks for your thoughts. One thing I’ve got noticed is the fact banks in addition to financial institutions understand the spending behaviors of consumers and as well understand that the majority of people max out and about their real credit cards around the breaks. They smartly take advantage of that fact and commence flooding ones inbox in addition to snail-mail box having hundreds of no-interest APR credit cards offers shortly after the holiday season concludes. Knowing that for anyone who is like 98% of American community, you’ll soar at the possible opportunity to consolidate consumer credit card debt and shift balances towards 0 interest rate credit cards. lkkjiln https://stomachmedi.com – stomach medications for acid reflux

 182. Pingback: best cbd gummies
 183. Pingback: sphynx cat
 184. Thanks for your thoughts. One thing I’ve got noticed is the fact banks in addition to financial institutions understand the spending behaviors of consumers and as well understand that the majority of people max out and about their real credit cards around the breaks. They smartly take advantage of that fact and commence flooding ones inbox in addition to snail-mail box having hundreds of no-interest APR credit cards offers shortly after the holiday season concludes. Knowing that for anyone who is like 98% of American community, you’ll soar at the possible opportunity to consolidate consumer credit card debt and shift balances towards 0 interest rate credit cards. lkkjjln https://pancreasmedi.com – stomach medications for acid reflux

 185. Pingback: alex more
 186. Pingback: working visa
 187. Pingback: cbd for sale
 188. Pingback: vibrator for women
 189. Pingback: 4-AcO DMT For Sale
 190. Pingback: Gay Porn
 191. Pingback: kratom for pain
 192. Pingback: kratom for sale
 193. Pingback: vibrator review
 194. Pingback: ZOURS STRAIN
 195. Pingback: Dank Vapes
 196. Pingback: Pornhome XXX
 197. Pingback: safestore auto
 198. Pingback: safestore auto
 199. Pingback: safestore auto
 200. Pingback: mp3juice
 201. Pingback: cool wall art
 202. Pingback: pure amphetamine
 203. Pingback: Herbal incense
 204. Pingback: canadian people
 205. Pingback: Baby, Kids
 206. Pingback: guns for sale
 207. Pingback: bitcoincard
 208. Pingback: vcc buy
 209. Pingback: 2 gauge wire
 210. Pingback: Service Angels
 211. Pingback: Bitcoin Cash (BCH)
 212. Pingback: sig p365 sas
 213. Pingback: scooby snacks
 214. Pingback: order guns online
 215. Pingback: Guns for sale
 216. Pingback: Web Design Ecuador
 217. Pingback: Rubber Gloves
 218. Pingback: Rubber Gloves
 219. Pingback: shrooms
 220. Pingback: DEXEDRINE 20mg
 221. Pingback: website
 222. Pingback: Website
 223. Pingback: vibrating panty
 224. Pingback: QUEBEC BLUE STRAIN
 225. Pingback: find out more
 226. Pingback: about
 227. Pingback: in canada
 228. Pingback: SEO Marketing
 229. Pingback: visit website
 230. Pingback: nanaimo bc
 231. Pingback: xs sights for sale
 232. Pingback: gas fireplace
 233. Pingback: bàn học cho bé
 234. Pingback: Realistic Dildo
 235. Pingback: umraniye escort
 236. Pingback: vibrators
 237. Pingback: deuterium water
 238. Pingback: cumming dildo
 239. Pingback: anal beads
 240. Pingback: sex education
 241. Pingback: SIG Sauer P210
 242. Pingback: escort pendik
 243. Pingback: slot online
 244. Pingback: myths about sex
 245. Pingback: anal plugs
 246. Pingback: kratom powder
 247. Pingback: wall mounted dildo
 248. Pingback: g-spot vibrator
 249. Pingback: Pinball machines
 250. Pingback: PARROTS FOR SALE
 251. Pingback: Mtnl Admin Login
 252. Pingback: software review
 253. Pingback: FLOUR MILL

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close