ประวัติหน่วย

 ประวัติมณฑลทหารบกที่ ๔๓

     จากการจัดตั้งและขยายหน่วยทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๔ ตามแผนของกองทัพบกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๘ ทำให้ต้องหาพื้นที่ เพื่อเป็นที่ตั้งปกติถาวรให้กับหน่วย โดยพิจารณาพื้นที่ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพื้นที่ย่านกลางของกองทัพภาคที่ ๔ กองพลทหารราบที่ ๕ เข้ามาเป็นหน่วยแรก กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ เป็นหน่วยที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๒ ทำให้ในพื้นที่มีหน่วยทหารรวมทั้งกำลังพลและครอบครัวเป็นจำนวนมาก กองทัพบก จึงพิจารณาจัดตั้ง จังหวัดทหารบกทุ่งสง ซึ่งเป็นชื่อนามหน่วยเดิมของ มณฑลทหารบกที่ ๔๓ ในขณะนั้น เข้ามาเป็นหน่วยภูมิภาคเพื่อดำเนินการตามพันธกิจของจังหวัดทหารบก

     ต่อหน่วยทหารในพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ และค่ายแห่งนี้ได้รับพระราชทานนามค่ายว่า “ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร” เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๔

     มณฑลทหารบกที่ ๔๓ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗  โดยใช้นามหน่วยว่า 

     “ จังหวัดทหารบกนครศรีธรรมราช  (ส่วนแยกทุ่งสง) ”

     ในปี  พ.ศ. ๒๕๓๓  ได้แปรสภาพเป็น “ จังหวัดทหารบกทุ่งสง ” เป็นหน่วยขึ้นตรงของมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช

     และเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   กองทัพบกได้มีคำสั่งให้แปรสภาพหน่วย  จังหวัดทหารบกทั่วประเทศ  เป็นมณฑลทหารบก โดย “จังหวัดทหารบกทุ่งสง” ได้รับการเปลี่ยนชื่อนามหน่วยเป็น “ มณฑลทหารบกที่ ๔๓ ” และปรับการบังคับบัญชา เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ ๔ 

วันสถาปนาหน่วย   วันที่   ๑๗   กุมภาพันธ์    พ.ศ. ๒๕๒๗

Close